Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling afholdes forud for bankospillet den 20. september 2023 kl. 16.45.

Der indkaldes til generalforsamling forud for bankospillet onsdag den 20. september 2023 kl. 16.45 i Medborgerhuset

med dagsorden i følge lovene. 

Se love:

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

12.8.2023

Referat af ekstraordinær generalforsamling 15. december 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Lundby Banko afholdt kl. 17.00 forud for bankospillet den 15. december 2021.

Dagsorden: Tilpasning af lovene til Spilleloven.

Formand Kirsten Andersen bød velkommen til de 27 medlemmer, der var mødt op.

Hun oplyste, at eneste punkt på dagsordenen var en justering af vedtægterne, således at formålet flugter med reglerne i Spilleloven.

Hun foreslog derefter Orla Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Orla takkede for valget. Ifølge vedtægterne skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside, på Facebook samt på opslag ved bankospillet. Orla oplyste, at generalforsamlingen var sat på foreningens hjemmeside den 30. november og på Facebook den 31.november. Desuden blev den varslet ved opslag i salen samt flere gange mundtligt den 31. november inden bankospillet begyndte. Og i alle tilfælde blev formålet med den ekstraordinære generalforsamling oplyst.

Orla konstaterede derfor, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig

Herefter gennemgik han dagsordenen. Han henviste til en orientering, der var givet ved et bankospil i efteråret om, at Spillemyndigheden er begyndt at politianmelde store og små bankoforeninger, som efter Spillemyndighedens fortolkning ikke overholder reglerne i Spilleloven.

En af de ting, Spillemyndigheden går meget op i er, at bankoforeningernes formål ikke må være afholdelse af bankospil. Og at overskuddet skal gå til almennyttige formål.

Lundby Bankos formål fremgår af §2. Den nuværende tekst er:

”Foreningens formål er gennem afholdelse af bankospil at støtte Medborgerhusets venner.”

Bestyrelsen har hidtil vurderet, at formuleringen var i orden. Men for at undgå misforståelser i forhold til Spillemyndigheden foreslår bestyrelsen teksten i §2 ændret til:

”Foreningens formål et at fremme socialt samvær for områdets borgere samt at generere et overskud, som efter bestyrelsens beslutning doneres til almennyttige formål i lokalområdet. Målet nås gennem afholdelse af bankospil.”

Orla oplyste, at en vedtagelse af den ændrede tekst ikke forhindrer, at bestyrelsen fortsat kan vælge at støtte af Medborgerhusets venner under de nuværende forhold.

En bankospiller spurgte, om det ville være en god ide at mødes tidligere, så der blev mere tid til selskabeligt samvær forud for bankospillet.  Formanden svarede, at det ikke er muligt at åbne tidligere, men at man er velkommen til at komme og hygge sig, når vi åbner. Og der er mulighed for at handle i baren og hygge med kaffe m.v.

Orla sagde, en den foreslåede ændring af § 2 ville medføre nogle konsekvensændringer af nogle af de efterfølgende paragraffer. Da disse ændringsforslag ville bortfalde, hvis ændring af § 2 ikke blev besluttet, foreslog han, at man først stemte om at ændre af §2.

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. Med 22 stemmer for konkluderede Orla, at ændringen var vedtaget.

Herefter blev de resterende paragraffer med ændringsforslag gennemgået og vedtaget:

I §3 blev tilføjet, at medlemskab kun kan tegnes i spilleperioden, normalt september-april.

I §10 ændredes ”Medborgerhusets Venner” til ”modtagere af det/de beløb, der skal doneres til almennyttige formål”. 

I §13 ændredes ”Medborgerhusets Venner” til ”almennyttige formål i lokalområdet.

De ændrede vedtægter kan ses på hjemmesiden www.lundbybanko.dk

Refereret af Orla

Generalforsamling afholdes den 29. september kl. 19.00.

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset

med følgende dagsorden:

Valg til bestyrelsen

 1. Formand for 2 år
 2. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 3. 2 suppleanter for 1 år
 4. 1 revisor for 2 år
 5. Revisorsuppleant for 1 år
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

2.9.2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2019 kl. 17.00

Ekstraordinaær generalforsamling i Lundby Banko, onsdag den 14. april 2019 kl. 17.00 (forud for bankospillet)

Eneste punkt på dagsordenen var ændring af foreningens love.

Formanden indledte med at byde velkommen til de fremmødte.

Orla gennemgik de foreslåede ændringer, der ligeledes var udleveret til de tilstedeværende  medlemmer.

Det blev foreslået, at regnskabsåret ændres fra at følge kalenderåret til at følge sæsonen:

1. august -31, juli.

Dette blev besluttet, hvilket betyder, at generalforsamlingen afholdes i september i stedet for i marts, og at der bliver et fast tidspunkt for overlevering af støtte til Medborgerhusets Venner. Støtten vil blive videregivet løbende, når der er penge til det.

Ovenstående er indarbejdet i foreningens love.

Ovenstående ændringer har den konsekvens, at 

 • Det regnskabsår, der startede den 1. januar 2019 slutter 31. juli 2020
 • Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer fortsætter et halvt år ud over det oprindelige valg.
 • Medlemskort 2019 til Lundby Banko gælder frem til udgangen af juli måned i 2020.

 

Referat af generalforsamling 28. marts 2019 kl. 19.00

Generalforsamling i Lundby Banko, torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden:

Valg til bestyrelsen

 1. Formand for 2 år
 2. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 3. 2 suppleanter for 1 år
 4. Revisor for 2 år
 5. Revisorsuppleant for 1 år
 6. Eventuelt

Formanden indledte med at byde velkommen til de fremmødte.

Ad 1) Orla Andersen blev foreslået af bestyrelsen som dirigent. Ingen andre meldte sig som kandidat til posten – Orla blev derfor valgt som dirigent, og takkede for valget.
Han erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2) Formandens beretning blev udleveret til de fremmødte, og der blev givet en kort pause til at læse den igennem.
Formanden gennemgik kort nogle nøglepunkter i beretningen, bl.a.:

 • Det går fortsat godt i Lundby Banko – igen i 2018 er der givet et pænt beløb videre til Medborgerhusets Venner.
 • Medlemstallet er faldet en anelse, til gengæld er mængden af tilbagevendende spillere fra gang til gang steget.
 • Det afholdte børnebanko 17. november var en succes, som bliver gentaget, dog med lidt justeringer.
 • Der var rigtig mange, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen inden sommerferien, og har medført nogle justeringer på mad og lotterigevinster.
  Samlet set var de fleste dog godt tilfreds med bankospillet, som det var.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3) Kassereren kunne ligeledes berette, at der var genereret et pænt overskud i 2018, der sendes videre til Medborgerhusets Venner.
Der blev spurgt, hvor meget børnebanko havde givet i overskud – det var omkring 1.500 kr.
Der blev desuden spurgt ind til, hvorfor overskuddet går til Medborgerhusets Venner, og ikke direkte til Medborgerhuset.
Formanden forklarede, at det skyldes den måde, opgaver m.m. er fordelt mellem Medborgerhuset og Vennerne. Lundby Banko er, jf. vedtægterne, støttegruppe for Medborgerhusets Venner.
Det blev bemærket, at Lundby Banko i.h.t. regnskabet er usædvanligt gode til at spare på udgifterne.

Ad 4) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5) Generalforsamlingen gav ikke anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Alle kandidater modtog genvalg uden modkandidater.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Formand: Kirsten Andersen
Kasserer: Bente van der Weiden
Bestyrelsesmedlemmer: Birthe Nielsen, Frede Nielsen og Annelise Carlsen
Suppleanter: Bente Jensen og Lis Jensen
Revisorer: Allan Hansen og Orla Andersen
Revisorsuppleant: Inge Stenderup

Ad 6) Sidste bankodag inden sommerferien er den 17. april.

Der var lidt bemærkninger til maden:

 • Dressingen i burgerne smager ikke godt. Den vil nu blive skiftet ud med Miracle Whip.
 • Der ønskes mere flæskesteg og mere fyld i burgerne, da de p.t. mest består af brød/burgerbolle. Dette vil blive efterkommet.
 • Der ønskes lidt ”pynt” til maden, fx sky, løgringe og peberfrugt. Der var lidt skepsis m.h.t. om sky vil kunne tåle at stå fremme, eller om det ”løber væk”, men det vil blive forsøgt.
 • Frikadellerne foreslås varmet op i mikroovn, da de ind imellem får en lidt ”brændt” overflade i den alm. ovn.
  Der er ikke en mikroovn i huset, men fremover vil frikadellerne blive opvarmet ved lidt lavere grader, for at undgå den mørke overflade.
 • Nogle spillere synes, at de ind imellem får for lidt tilbehør, fx kartoffelsalat eller rødkål.
  Man er altid velkommen til at sige, at man gerne vil have mere. Det vil blive nævnt ved næste bankospil.
 • Forsøgsvis vil der blive varmet pølser inden spillet starter, så der er mulighed for at spise tidligere.
 • Der blev foreslået pizzastykker i udvalget. Det vil ikke blive indført – det bliver for meget, når der kun er ganske få personer til at stå for maden, og det skal ikke udvikle sig til en buffet.
  Der er heller ikke nogen, der har ønsket det i brugerundersøgelsen.

Formanden foreslog – på forslag fra revisoren - at regnskabsåret for Lundby Banko ændres fra at følge kalenderåret til at følge spilsæsonen. Det vil lette administrationen betydeligt.
Det vil betyde, at medlemskort fremover fornys i september, ligesom generalforsamlingen rykkes til september. Nuværende medlemskort vil så gælde frem til september 2020.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedr. dette punkt.

Der var ikke yderligere indlæg eller kommentarer, så dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Lundby, den 2. april 2019

Annelise Carlsen

Generalforsamling 12. marts 2018 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Lundby Banko

12. marts 2018 kl. 19.00

Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling i Lundby Banko.

Som dirigent foreslog bestyrelsen Orla Andersen, og han blev valgt uden modkandidat.

Annelise Carlsen blev udpeget som referent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, hvilket der ikke blev gjort indsigelser imod.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen:

Valg af dirigent

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens beretning, herunder revideret regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg til bestyrelsen’

          a)      Kasserer for 2 år

          b)      2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

          c)       2 suppleanter for 1 år

          d)      Revisor for 2 år

          e)      Revisorsuppleant for 1 år

        6. Eventuelt

Der var ikke tilføjelser til dagsordenen, hvorefter Orla gav ordet til formand Kirsten Andersen.

Årets beretning for Lundby Banko blev delt ud til de fremmødte, der fik nogle minutters læsepause.
Derefter kunne formanden fortælle, at 2017 har været et godt år for Lundby Banko. Der er i alt 120 medlemmer af foreningen, og det gennemsnitlige antal spillere på årets 16 spilledage har ligget på 50.
Der er plads til flere spillere, og hvis man anbefaler nye medlemmer, belønnes det med snaps eller chokolade, når det nye medlem har spillet 3 gange. Hele 29 af Lundby Bankos eksisterende spillere har modtaget sådan en belønning for at skaffe nye spillere, og vi håber, der bliver endnu flere fremover
Lundby Banko har igen i 2017 kunnet bidrage med et pænt beløb til Medborgerhusets Venner. Det må således konstateres, at Lundby Banko er kommet for at blive
Der vil inden sommerferien blive foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt spillerne for at sikre, at spillernes forventninger bliver imødekommet.
Kirsten afsluttede med at takke Lundby Bankos hjælpere og bestyrelse.
Årets beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Derefter var det tid til kassererens beretning, og gennemgang af årsregnskabet -  dette blev omdelt, og igen blev der givet et par minutters læsetid.

Kasserer Annelise Carlsen gennemgik regnskabet, der viste et resultat for 2017 på 39.321 kr.
Lundby Banko bidrag i 2017 med 40.000 kr. til Medborgerhusets Venner, og er dermed den største enkelte bidragsyder, hvilket man fra bankos bestyrelses side er både glade for og stolte over.
Status er herefter aktiver/passiver på 23.190 kr.
I årets løb er der også brugt godt 2.000 kr. på et nyt lydanlæg til gavn for Lundby Bankos spillere, da der ind imellem kunne være ”knas” med de gamle højttalere, der gjorde det svært at høre, hvad der blev sagt fra scenen.
Der opstod en kort snak om hvorvidt man skulle forsøge sig med mikrofoner til pladekontrollanterne.
Regnskabet er gennemgået og underskrevet af revisorerne Allan Hansen og Orla Andersen uden forbehold.
Generalforsamlingen havde heller ingen forbehold, og regnskabet blev derfor godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorefter man fortsatte til næste punkt på dagsordenen, valg til bestyrelsen.

Annelise Carlsen genopstillede ikke som kasserer, og bestyrelsen foreslog i stedet Bente van der Weiden, der blev valgt for 2 år uden modkandidat.
Der skulle herefter vælges et bestyrelsesmedlem for 2 år i stedet for Bente van der Weiden – Annelise Carlsen modtog valg til denne post, og blev valgt uden modkandidat.
Næste punkt var valg af to suppleanter for 1 år – Niels Chr. Grüner modtog ikke genvalg, og Linda Kold er udtrådt af bestyrelsen. Som nye suppleanter blev valgt Bente Jensen og Lis Jensen.
Orla Andersen erklærede sig villig til at modtage genvalg som revisor for 2 år, og blev valgt uden modkandidat.

Endelig skulle der vælges en revisorsuppleant for 1 år, og her blev Inge Stenderup valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Formand: Kirsten Andersen
Kasserer: Bente van der Weiden
Bestyrelsesmedlemmer: Birthe Nielsen, Frede Nielsen og Annelise Carlsen
Suppleanter: Bente Jensen og Lis Jensen
Revisorer: Allan Hansen og Orla Andersen
Revisorsuppleant: Inge Stenderup

Der var ingen punkter under eventuelt, og dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og generalforsamlingen var dermed afsluttet.

Lundby, den 21. marts 2018

Annelise Carlsen

Stiftende generalforsamling 24. marts 2015

Referat af stiftende generalforsamling i

Lundby Banko

Afholdt i Medborgerhuset Lundby den 24. marts 2015 kl. 19.00

Deltagere: 11 personer var mødt op; 5 fra bankogruppen og 6 spillere.

Orla Andersen, der har været bankogruppens talsmand, bød velkommen og indledte med en orientering om det hidtidige forløb. Orienteringen burde være givet under dagsordenens punkt 2.

Foranlediget af et ønske fra nogle borgere havde den daværende støtteforening indkaldt til et møde den 13. januar med henblik på at nedsætte en bankogruppe, som ville påtage sig opgaven med at arrangere bankospil i Medborgerhuset.

Følgende mødte op:

Linda Kold og Rene Højlund. Har erfaring som medarrangører af banko i Landet (ved Rødby)

Kirsten og Orla Andersen. Har erfaring som medarrangører af banko i Taastrup

Annelise Carlsen. Havde ingen erfaring med at arrangere bankospil, men har deltaget i bankospil forskellige steder.

Vi blev enige om at gå i gang med planlægningen. Senere stødte Winnie Paulsen, Eva Kristiansen og Max Johansen til.

Vi kendte ikke hinanden på forhånd men har hygget os med planlægningen, selvom bølgerne også har gået højt en gang imellem.

Der er langt fra Landet på Lolland til Taastrup – også når man taler banko. Lundby ligger midt i mellem. Vi enedes om, at vores banko skal være tilpasset vores spilleres ønsker. Udleverede derfor spørgeskemaer til spillerne ved det første bankospil, som var den 18. februar med 84 spillere.  Vi modtog rigtig mange skemaer tilbage og har i størst muligt omfang tilpasset de efterfølgende bankospil til spillernes ønsker. Alligevel har der kun været 50 spillere ved de 2 næste bankospil, som var den 4. marts og 18. marts.

Trods det lave antal spillere de 2 sidste gange, har vi besluttet at lave en forening og vælge en bestyrelse, som skal fortsætte med at arrangere bankospil i Medborgerhuset.

Til slut konstaterede Orla, at vi skulle have valgt en referent og en dirigent.

Dagsorden

Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere

Orla blev referent og Max blev dirigent.

Orientering om opstart af bankospillet

Se Orlas indledning.

Orientering om den økonomiske status

Kirsten, der i bankogruppen havde stået for økonomien, oplyste, at bankogruppen lånte et beløb til opstarten hos den daværende støtteforening. Dette beløb er nu forøget med 1.118,49 kr., og det anså hun for et tilfredsstillende resultat.

Det er ikke meget at tjene på afholdelse af 3 bankospil, men man skal tage i betragtning, at der har været nogle opstartsudgifter, som er betalt. Det drejer sig om:

Indkøb af mikrofon, mixerpult, mønthylstre samt betaling for hjemmeside.

Desuden har vi købt diverse bankoudstyr, spilleplader samt særlige spil, så vi regner med at have tilstrækkeligt til de næste 8-10 bankospil.

Behandling af forslag til love for Lundby Banko

Bankogruppens forslag til love blev vedtaget med 2 ændringer:

I § 5, stk. 1 blev det tilføjet, at indkaldelse til generalforsamling ud over via hjemmesiden og facebook også skal ske ved opslag på bankospillene.

I § 10 vedr. størrelsen af det beløb, der skal udbetales til Medborgerhusets venner efter regnskabets afslutning, udgår ”i givet fald”.

De godkendte love kan ses på www.lundbybanko.dk.  

Valg til bestyrelsen

Formand for 2 år: Kirsten Andersen

Kasserer for 1 år: Winnie Paulsen

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Frede Nielsen

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år: Bente van der Weide og Birthe Nielsen

2 suppleanter for 1 år: Max Johansen og Niels Grüner

Revisor for 2 år: Allan Hansen

Revisor for 1 år: Orla Andersen

Revisorsuppleant for 1 år: Annelise Carlsen

Eventuelt

En deltager mente, det er et problem, at kødpakker med hakket kød har sidste anvendelsesdato den dag, som gevinsten vindes.  Bestyrelsen vil tale med slagteren om, der kan findes en løsning.

Seneste kommentarer

Del siden